رشته کارشناسی ارشدآناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:135 نام رشته:آناتومی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
اسنل+grays
40
استاد سلماسی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
janquera,tenkate,سلیمانی راد
30
استاد منصوری
بافت شناسی
langman
30
استاد منصوری
جنین شناسی
لودیش و مجد
10
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آناتومی(علوم تشریح)  سال 1400-1399 

تشریح عمومی:آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
بافت شناسی: مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان
زیست شناسی سلولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول
جنین شناسی: مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

تشریح عمومی: آناتومی تنه
بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس

زیست شناسی سلولی:شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی
جنین شناسی:هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

تشریح عمومی:سروگردن
بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن

زیست شناسی سلولی:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها
جنین شناسی:  دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

تشریح عمومی: اعصاب  
بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش

زیست شناسی سلولی:هسته-چرخه سلولی
جنین شناسی: دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن-- دستگاه عصبی-گوش- چشم

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم