رشته کارشناسی ارشدارزیابی فناوری سلامت
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
ارزیابی فناوری سلامت
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:28 نام رشته:ارزیابی فناوری سلامت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گوردیس
30
استاد قربانی
مبانی اپیدمیولوژی
مبانی اقتصاد آصف زاده و اقتصادبهداشت برای کشورهای درحال توسعه ویتر پوررضا
30
استاد خدایاری
اقتصاد بهداشت
آمارزیستی دانیل وروشهای آماری کاظم محمد
15
استاد طالبی
آمار
درسنامه طب پیشگیری وکلیات بهداشت صادقی ونکاتی درباره بیماریهای اسهالی فرساروجمعیت توسعه وبهداشت باروری زنجانی
15
استاد کریمیان
نظام سلامت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ارزیابی فناوری سلامت  (HTA) سال 1400-1399 

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر- گورديس )- آشنايي با سلامت و بيماري ها از ديدگاه اپيدميولوژي ( مازنر ) – مفاهيم و مدلهاي اپيدميولوژي ( مازنر) – اپيدميولوژي توصيفي : شخص ( مازنر ) – مقدمه (گورديس ) – چگونگي انتقال بيماري (گورديس) – اندازه گيري وقوع بيماري (گورديس)-

اقتصاد بهداشت: مقدمه اي بر اقتصاد بهداشت – تأمين مالي مراقبتهاي بهداشتي ( از رفرنس اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه)
نظام سلامت: درسنامه طب پیشگیری جلد2 -  سلامتی – اقدامات مراقبتها اهداف و سطوح بهداشتی  – اپیدمیولوژی – خدمات بهداشتی اولیه pHC – شاخص ها ، برنامه ریزی وآموزش بهداشت
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

مباني اپيدميولوژي: ( مازنر – گورديس) – اپيدميولوژي توصيفي مكان – زمان ( مارنز) – جستجوي روابط عليتي    ( مازنر) – كارآزماييهاي مربوط به پيشگيري و درمان ( مازنر)- ارزيابي اعتبار و قابليت اطمينان ( گورديس)- ارزيابي اثر بخشي روشهاي پيشگيري و درمان ( گورديس) – تعيين علت بيماري با استفاده از روشهاي اپيدميولوژي (گورديس)-

اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه تا سر فصل دوازدهم نظام هاي پرداخت به ارائه كنندگان– تخصيص منابع براي بهداشت و مراقبتهاي بهداشت – سازماندهي خدمات بهداشتي – اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

مباني اپيدميولوژي: اندازه هاي ابتلا و ميرايي ( مازنر ) – منابع اطلاعات در بهداشت اجتماعي (مازنر)- پاره اي از شاخصهاي بهداشتي (مازنر)- حركات جمعيت و بهداشت (مازنر) – مطالعات همگروهي (گورديس)- مطالعات مورد شاهدي و مقطعي ( گورديس) – برآورد خطر
آمار حياتي: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

مباني اپيدميولوژي: غربالگري در كشف بيماري و حفظ سلامت ( مازنر) – بيماريهاي عفوني (مازنر)- روشهاي مطالعه بيماريهاي مزمن (مازنر)- ادامه مبحث خطر (گورديس)- مقايسه مطالعه همگروهي و مورد- شاهدي (گورديس)- از همبستگي به عليت (گورديس)- تورش ،مخدوش شدن ، برهمكش (گورديس)
آمار حياتي: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم