رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بیوشیمی بالینی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل: 684 نام رشته:بیوشیمی بالینی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
lehninger,devlin- stryyer
72
استاد شیرعلی
بیوشیمی
مجد- شریعت زاده-لودیش
25
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی و مولکولی
موریسون بوید
12
استاد احمدی
شیمی آلی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بیوشیمی بالینی  سال 1400-1399 

بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها


شيمي آلي :هیدروکربن ها و آلکان ها-صورت بندی آلکان‌ها و سیکلوآلکان‌ها-آلکن ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها-هسته


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

بيوشيمي : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب

شيمي آلي : واکنش های آلکن ها/ واکنش های افزایشی-آلکین ها-مزدوج شدن در سیستمهای آلکادی ان و آلیلیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

بيوشيمي :بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص


شيمي آلي : الکل ها و اترها و فنل ها -آلدئیدها و  کتون ها  -اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

بيوشيمي :متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

شيمي آلي : ترکیبات آروماتیک-آمین ها-شیمی فضایی-تعیین ساختار مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم