رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت
 
 
اقتصاد بهداشت
 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری موسسه علوم وفنون معین
زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:85 نام رشته:اقتصادبهداشت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصادخرد
، نکویی،آصف زده،پوررضا
30
استاد آهنگر
مبانی اقتصاد بهداشت
آیت اللهی وکاظم محمد
15
استاد نوریان
آمار
توماس
15
استاد شهیدزاده
ریاضی
تابان و فرگوسن
20
استاد مشهدی
اقتصاد کلان
آصف زاده،عرب (بیمارستان)وصدقیانی
20
استاد خدایاری
سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت  سال 1400-1399 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تاریخچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی، زیرساخت سیستم بهداشت و درمان، شبکه های بهداشتی، سازمان(بهداشتی درمانی)، رهبری-رفتار انسانی و انگیزش، ارتباطات، مدیریت تغییر و تحول، برنامه ریزی عملیاتی- پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل و نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کشور، مدیریت کیفیت فراگیر
اقتصاد بهداشت : مباني اقتصاد بهداشت و درمان ( آصف زاده )
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

اقتصاد خرد:تقاضا-عرضه-تعادل

اقتصاد کلان:چرخه تولید و درآمد ملی-حسابداری درآمد ملی و شاخص قیمت

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تکنولوژی و طراحی فرایندهای کار، ارتباطات و مهارتهای میان فردی، مفاهیم بیمه اجتماعی سلامت، ممیزی و حاکمیت بالینی، ، فراهم سازی مقدمات، چرخه اصلاحات سلامت، نظریات اخلاقی در نظام سلامت، تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی، اهداف ارزشیابی نظام سلامت، ارزیابی عملکرد نظام سلامت، از تشخیص علل عملکرد ضعیف تا اصلاحات نظام سلامت، تامین مالی، نظام های پرداخت

اقتصاد بهداشت : اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه(دکتر پوررضا)

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی

اقتصاد خرد:کشش-نظریه رفتار مصرف کننده

اقتصاد کلان:مدل درآمد-مخارج و سیاست های مالی دولت-بازار پول و سیاست های پولی


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: برنامه ریزی بهداشت و درمان، برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ریزی مالی در سیستمهای بهداشتی، روش های مقداری در برنامه ریزی بهداشتی درمانی ، WHO2010

اقتصاد بهداشت: اقتصاد بهداشت نکویی( مباحث غیر مشترک با مباحث قبلی)
آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-

رياضي : جبر برداری – هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره

اقتصاد خرد:هزینه ها

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: مدیریت بیمارستان(مدیر ارشد اجرایی، راههای ورود به بیمارستان، بخش اورژانس، واحد پذیرش، خدمات پرستاری، خدمات تشخیصی-درمانی اصلی و سایر خدمات، خدمات پشتیبانی بیمار، خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات، خدمات پشتیبانی اداری، درآمدزایی، بودجه بندی بیمارستان، فعالیتهای تجاری، مدارک پزشکی) ، ارتقای کیفیت، مدیریت خطر و سهل انگاری و طبابت غلط، ایمنی بیمار، اخلاق پزشکی، اعتباربخشی و صدور مجوز، بازاریابی بیمارستان، برنامه ریزی، نظام مراقبت پزشکی آمریکا

آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات

ریاضی: انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریکس

اقتصاد خرد:بازار رقابت کامل-بازار انحصار کامل فروش
 زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم