رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

منابع آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:152 نام رشته:فناوری اطلاعات سلامت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد یوسفی
سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد قاسمی
بیماری شناسی
منابع معرفی شده ازطرف وزارت بهداشت
40
استاد جبرئیلی
فناوری اطلاعات سلامت

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فناوری اطالاعات سلامت سال 1400-1399 

سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها : کل مباحث
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

بیماری شناسی : کل مباحث
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

کدگذاری: کل مباحث
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

فناوری اطلاعات سلامت: کل مباحث
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم