رشته کارشناسی ارشد هوشبری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
هوشبری
 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد هوشبری سال 1400-1399 

اصول بیهوشی: تاریخچه بیهوشی - روش های یادگیری بیهوشی - اطلاع رسانی پزشکی – ارزیابی پیش از عمل و تجویز دارو
داروشناسی: اصول پایه داروشناسی – داروهای سیستم عصبی خودکار – هوشبرهای استنشاقی

بيماري شناسي:‌ بیماریهای قلبی عروقی دربزرگسالان وکودکان
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

اصول بیهوشی: انتخاب روش های بیهوشی – سیستم های تحویل بیهوشی– بیحسی اسپانیال و اپیدورال بلوک های عصب محیطی – نحوه قرار گیری بیمار و خطرات همراه- مونیتورینگ بیهوشی - کنترل مایع– ریکاوری پس از بیهوشی – اداره درد حاد بعد از عمل جراحی - اداره درد مزمن – مدیریت پزشکی در هوشبری
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

فارماکولوژی: هوشبرهای استنشاقی – هوشبرهای داخل وریدی-مخدرها-بی حس کننده های موضعی-داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی-

فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

بیماری  شناسي: بیماری های کودکان – سالمندان – پیوند اعضاء- جراحی سرپایی – اعمال جراحی خارج از عمل- بیماری های غدد داخلی و تغذیه ای – سیستم عصبی –ENT و چشم – بیماری های زنان- بیماری های مزمن ریوی – کلیه – کبد و  مجاری صفراوی – گوارش و انتقال خون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

توجه: از درس مبانی آموزش پزشکی در آزمون های جامع سوال طرح خواهد شد

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم