رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:127 نام رشته: بهداشت وایمنی موادغذایی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مادرن،فریزر،آدامز
30
استاد عباسی کیا
میکروب شناسی موادغذای
دکترفاطمی ،عوامل فسادایمان دل و صادق زاده
30
استاد زرگزان
اصول نگهداری موادغذایی
دکترفاطمی
30
استاد عباس زاده
شيمي مواد غذايي
سم دکترچراغعلی ،اصول دکتررکنی و صنایع غذایی مختلف
30
استاد عباسی کیا
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سال 1400-1399

ميكروب شناسي مواد غذايي: تاریخچه, اهمیت و طبقه بندی میکروارگانیسم ها و مهمترین قارچ ها و باکتری های مواد غذایی، عوامل موثر بر رشد میکروبی و انتشار میکروب ها در مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 4-1
شيمي مواد غذايي: آب، پراکندگی اجزا در سیستم های غذایی، پروتئین ها
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: سم شناسی فصل های 5-1
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

ميكروب شناسي مواد غذايي: روش های تعیین رشد میکروبی، فساد میکروبی در انواع مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: لیپید ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 5، 6، 7
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: سم شناسی فصل های 12-6
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی                                  

 

آزمون دوم
99/10/19

 

ميكروب شناسي مواد غذايي: روش های نگهداری مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: رنگ مواد غذایی، ویتامین ها و مواد معدنی، طعم مواد غذایی، افزودنی های مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 13-8
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: اصول بهداشت مواد غذایی کلیه فصول
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

ميكروب شناسي مواد غذايي: میکروب های بیماری زا در مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: ترکیبات نامطلوب مواد غذایی، آزمون های شیمیایی مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه(تمامی فصول)
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم