رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
 
   
مشاوره تخصصی میکروب شناسی مواد غذایی تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:13

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد میکروب شناسی موادغذایی پزشکی سال 1400-1399 

ميكروب شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی -رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی
قارچ شناسي :  کلیات قارچ شناسی- بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچ- بيماريهاي قارچي سطحی
تغذيه:کربوهیدراتها-پروتئینها و اسیدهای آمینه-چربیها-انرژی
انگل شناسي  انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
ويروس شناسي :  خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها
بيوشيمي : آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

ميكروب شناسی: متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی - استافیلوکوک و استرپتوکوک
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي جلدی-عفونت هاي قارچي زير جلدي
تغذیه : ویتامینها-املاح و مواد معدنی-آب، الکترولیتها و تعادل اسیدی بازی
انگل شناسي :  کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
ويروس شناسي : آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی- پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها
بيوشيمي : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

ميكروب شناسی:کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
قارچ شناسي :  بيماريهاي قارچي سيستميك-بیماری های قارچی نادر
تغذیه :تغذیه در دورانهای مختلف زندگی-رهنمودها برای تنظیم برنامه غذایی-تداخل غذا و دارو
انگل شناسي سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان- ترماتودا یا فلوک‌ها
ويروس شناسي : ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها-رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان
بيوشيمي :بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

ميكروب شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
قارچ شناسي :  داروهای ضد قارچی-سموم قارچی- آلوده کننده ها و گنده رویان معمول در آزمایشگاه ها
تغذیه : رژیم درمانی-اختلالات خوردن-تغذیه برای ورزشکاران-تغذیه برای سلامت استخوان و دندان
انگل شناسي :  ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
ويروس شناسي :  ارتومیکسو ویروس ها-پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها
بيوشيمي :متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

1400/02/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

1400/03/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

1400/03/28

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)