رشته مدیریت خدمات بهداشتی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مدیریت خدمات بهداشتی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:418 نام رشته: مدیریت خدمات بهداشتی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
رضاییان و سعادت و پاریزی
36
استاد صادقی فرد
اصول ومبانی سازمان مديريت
صدقیانی و آصف زاده وآ یت اللهی وعرب
36
استاد خدایاری

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان وبهداشت عمومی

- ریموند پی نوو - جهانخانی و پارسائیان
12
استاد مشهدی
مدیریت مالی
-پوررضا- آصف زاده
12
استاد آهنگر
اقتصاد بهداشت
- عبادی اذر - جلد2 درسنامه پارک
24
استاد عباسی کیا
کلیات بهداشت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1400-1399 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تاریخچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی، زیرساخت سیستم بهداشت و درمان، شبکه های بهداشتی، سازمان(بهداشتی درمانی)، رهبری-رفتار انسانی و انگیزش، ارتباطات، مدیریت تغییر و تحول، برنامه ریزی عملیاتی- پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل و نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کشور، مدیریت کیفیت فراگیر
اصول ومبانی مدیریت: مدیریت و مدیران، چهره متحول مدیریت، مبانی برنامه ریزی، روش ها و ابزارهای برنامه ریزی، مبانی تصمیم گیری، مبانی طراحی ساختار ، مدیریت تغییر و نوآوری، مبانی رفتار فردی و گروهی، شناخت تیم های کاری، انگیزش و پاداش، رهبری و سرپرستی، مبانی کنترل، روش ها و ابزار کنترل

کلیات بهداشت: انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، ارتباط برای آموزش بهداشت، علوم اجتماعی و پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت بهداشتی جامعه، بهداشت بین المللی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون اول
99/8/30   

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تکنولوژی و طراحی فرایندهای کار، ارتباطات و مهارتهای میان فردی، مفاهیم بیمه اجتماعی سلامت، ممیزی و حاکمیت بالینی، ، فراهم سازی مقدمات، چرخه اصلاحات سلامت، نظریات اخلاقی در نظام سلامت، تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی، اهداف ارزشیابی نظام سلامت، ارزیابی عملکرد نظام سلامت، از تشخیص علل عملکرد ضعیف تا اصلاحات نظام سلامت، تامین مالی، نظام های پرداخت،
اصول و مبانی مدیریت: مدیریت خدمات (نقش خدمات در اقتصاد، ماهیت وکیفیت و استراتژی و توسعه خدمات جدید و طرح فرایند، تسهیلات حمایت کننده و محل تسهیلات و مواجهه خدماتی، کارسنجی، خدمات اینترنتی، پیش بینی تقاضای خدمات، مدیریت خطوط  انتظار، شبیه سازی کامپیوتری، مدل های صف ایستادن و مدیریت تقاضا و ظرفیت وکالاهای تسهیل کننده وزنجیره عرضه خدمات، مسیریابی خودروها
اقتصاد بهداشت: مبانی اقتصاد سلامت، عرضه و تقاضا، تولید، تحلیل هزینه، بهره دهی و اثربخشی، کاربردی اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی، رفتار مصرف کنندگان سلامت، نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت، تقاضا و عرضه بیمه، تقاضای القایی، کارایی در مراقبت سلامت
کلیات بهداشت: اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی و مبارزه با بیماریها، ناقلین بیماری و روشهای مبارزه با آنها
زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون دوم
99/10/19

 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: برنامه ریزی بهداشت و درمان، برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ریزی مالی در سیستمهای بهداشتی، روش های مقداری در برنامه ریزی بهداشتی درمانی ، WHO2010
اصول و مبانی مدیریت: مدیریت پروژه های خدماتی، کاربردهای برنامه ریزی خطی در خدمات، بهره وری ، تجزیه و تحلیل پوشش داده ها، رشد و گسترش، رفتار سازمانی، معنی و مفهوم کار، ادراک، فراگرد معرفت پذیری، انگیزش و رفتار، هدفگذاری، تحلیل مراوده ای، نگرشهای شغلی و رفتار، ویژگیهای اساسی گروهها، پویایی گروهی و میان گروهی، فراگرد ارتباطات، مدیریت بهره وری فرد و سازمان
مدیریت مالی: کلیات و ماهیت مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل مدیریت های مالی، برنامه ریزی سود و اهرم ها، سیاست سرمایه در گردش
کلیات بهداشت:مراقبتهای دوران بارداری، مراقبت از کودکان

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: مدیریت بیمارستان(مدیر ارشد اجرایی، راههای ورود به بیمارستان، بخش اورژانس، واحد پذیرش، خدمات پرستاری، خدمات تشخیصی-درمانی اصلی و سایر خدمات، خدمات پشتیبانی بیمار، خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات، خدمات پشتیبانی اداری، درآمدزایی، بودجه بندی بیمارستان، فعالیتهای تجاری، مدارک پزشکی) ، ارتقای کیفیت، مدیریت خطر و سهل انگاری و طبابت غلط، ایمنی بیمار، اخلاق پزشکی، اعتباربخشی و صدور مجوز، بازاریابی بیمارستان، برنامه ریزی، نظام مراقبت پزشکی آمریکا
اصول و مبانی مدیریت: ماهیت مدیریت منابع انسانی، تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، فرایند برنامه ریزی، فرایند کارمندیابی، فرایند انتخاب، فرایند اجتماعی کردن، فرایند آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش، مدیریت حقوق و دستمزد، انضباط- اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان، مفهوم بازاریابی، استراتژی بازاریابی، محیط استراتژی بازاریابی، رفتار خریدار، تحقیقات بازاریابی، تقسیم بندی بازار، وفاداری مشتری، استراتژی محصول، قیمت، توزیع، ترویج، تبلیغات، فروش شخصی و مدیریت فروش، کنترل و پایش
اقتصاد بهداشت: تأمین مالی خدمات بهداشتی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سلامت، روشهای ارزشیابی اقتصادی، تمرکز زدایی نظام بهداشت، نظام پرداخت به ارائه کنندگان، عدالت، اصول ارزشیابی اقتصادی، ارزش گذاری و اندازه گیری پیامدهای سلامت، شاخص توسعه انسانی، اصلاحات نظام سلامت
کلیات بهداشت: کلیات بیماریهای مزمن، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و محیط بیمارستان، بهداشت روستا
مدیریت مالی: ارزش زمانی پول، مدیریت ساختار سرمایه، تامین مالی بلندمدت، بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم