رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:39 نام رشته:رادیوبیولوژی وحفاظت پرتوی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نجم آبادی و فیزیک پزشکی تکاور
24
استاد منتظرابدی
فيزيك پرتوها
مزدارانی
24
استاد منتظرابدی
 
راديوبيولوژي
-لودیش- مجد 12
استاد بیدخوری
زیست سلولي
-مایرهوف- اندرسون
30
استاد منتظرابدی
فیزیک هسته ای و اتمی
گایتون
12
استاد نورآبادی
فيزيولوژي
توماس و لوپی ولیت و هولد
6
استاد شهیدزاده
رياضي
هالیدی
24
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
اسنل+grays 40 استاد سلماسی آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی سال 1400-1399

فيزيك پرتو: ساختمان ماده و تشعشع- تولید اشعه X – واکنشها و پرتوهای هسته ای- رادیواکتیویته- ایزوتوپها- برخوردهای بین اشعه X و ماده- تضعیف


راديوبيولوژي:فيزيك و شيمي جذب تشعشع – پارگيهاي رشاه DNA و ناهنجاري هاي كروموزومي – منحني هاي بقاي سلول – حساسيت پرتوي و سن سلولدر چرخه ميتوزي

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی

آناتومی : آناتومی تنه

زيست شناسي سلولي: روش هاي مطالعه سلولي- سلول

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- گردش خون
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

فیزیک پرتو: فیلتراسیون و کیفیت تابشی- فاکتورهای هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- محدودکننده های دسته اشعه X – کنتراست- سنجش و اندازه گیری تشعشع

راديوبيولوژي: ترميم آسيب تشعشعي و اثر آهنگ دز – اثر اكسيژن و اكسيژندار شدن مجدد- انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي – آثار حاد تابش گيري كل بدن

فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی

آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زيست شناسي سلولي: شبکه آندوپلاسمی- دستگاه گلژی- اندامک های سلولی

فيزيولوژي:گوارش -دستگاه تنفس
رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

فیزیک پرتو: حفاظت در برابر تشعشع- گریدها -  صفحات لومی نسانس- خصوصیات فیزیکی فیلم رادیوگرافی- خصوصیات فتوگرافیک فیلم رادیوگرافی

راديوبيولوژي:محافظتهاي پرتوي- سرطانزايي تشعشع – آثار وراثتي تشعشع – اثر تشعشع بر رويان و جنين

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

آناتومی : سروگردن
زيست شناسي سلولي:کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی- ریبوزوم ها


فيزيولوژي:کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

فیزیک پرتو: تصویر رادیوگرافی- عوامل هندسی مؤثر در تصویر رادیوگرافی- فلوروسکوپی - CT اسکن- کرما

راديوبيولوژي: كاتاراكتزايي تشعشع – دزها و مخاطره ها در پرتونگاري تشخيصي و پرتونگاري مداخله اي و كارديولوژي و پزشكي هسته اي – حفاظت در برابر تشعشع

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

آناتومی : اعصاب
زيست شناسي سلولي: هسته-چرخه سلولی


فيزيولوژي:دستگاه عصبی
رياضي:  انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

1400/02/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

1400/03/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

1400/03/28

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)