رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
روانشناسی بالینی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:483 نام رشته:روانشناسی بالینی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
دلاور
20
استاد نوریان
آمارو روش تحقیق
کاربست مشاوره کری
15
استاد خسروی
نظريه هاي روان درمانی
هیلگارد
15
استاد عزیزی
روانشناسي عمومی وفرهنگی
لورابرک+فصل37تا51کاپلان
15
استاد توکلی
روانشناسی رشد
فیست&فیست
15
استاد خسروی
نظريه هاي شخصيت
کرامر، اریک بس، فیرس&فیرس ، فیروزبخت و نائینیان
15
استاد عزیزی
روانشناسی بالینی
روانشناسی جیمز کات +فصل36کاپلان
15
استاد نادریان
بنيادهاي بيولوژيكي وفيزيولوژيك رفتار
فصل10تا28کاپلان
15
استاد عزیزی
آسيب شناسي رواني
مارنات + فصل7تا9کاپلان
15
استاد توکلی
ارزیابی روانشناختی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد روانشناسی بالینی  سال 1400-1399 

آسیب شناسی: اسکیزو فرنی-خلقی - اضطرابی-وسواسی جبری

نظریه های شخصیت: درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید- آدلر- یونگ - کلین

نظریه های روان درمانی: مقدمه و مرور کلی - مشاور:فرد عادی- مسائل اخلاقی- نظریه روان کاوی

روانشناسی بالینی: روانشناسی بالینی چیست-گذشته و حال روانشناسی-ویژگی های اصلی سنجش بالینی -  مصاحبه و مشاهده

نظریه های رشد :لورا برک: مقدمه و نظریه - مبانی زیستی- رشد پیش از تولد- رشد جسمانی- رشد شناختی

روانشناسی عمومی هیلگارد: هیلگارد فصل 1 تا 5

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: کالات: مباحث کلی- خواب و بیداری

نوروسایکولوژِی :ساختمان سلول عصبی، دستگاه عصبی، قطعه پیشانی، قطعه آهیانه ای، قطعه پس سری

ارزیابی روانشناختی: مارنات: فصل 1- 2 - 3 - 7

اتمر:چارچوب- راهبردهای ایجاد رابطه- راهبردهای کسب اطلاعات

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

آسیب شناسی:اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس- اختلالات تجزیه ای - سندروم خستگی مزمن

نظریه های شخصیت: هورنای - مروری بر روان کاوی انسان گرا-اریکسون -  مزلو- مروری بر نظریه های فرد مدار

نظریه های روان درمانی:درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فرد مدار - درمان گشتالتی

روانشناسی بالینی: آزمون گیری- مداخلات بالینی- روان درمانی روانپویشی و انسانگرا-روان درمانی شناختی رفتاری

نظریه های رشد: لورا برک: رشد هیجانی - رشد جسمانی اوایل کودکی- رشد هیجانی اوایل کودکی-رشد جسمانی اواسط کودکی - رشد هیجانی اواسط کودکی

روانشناسی عمومی هیلگارد: هیلگارد فصل 6 تا 9

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:

کالات: نتظیم درونی - رفتارهای تولید مثل

نوروسایکولوژِی :قطعه گیج گاهی، قطعه گفتاری، دستگاه کناری و هیپوتاالموس، تاالموس

ارزیابی روانشناختی: مارنات: فصل 5- 6- 8

اتمر: روش های سه گانه - آزمون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

آسیب شناسی:اختلالات تغذیه و خوردن - اختلالات خواب-کژکاری جنسی - نارضایتی جنسی- اختلالات انحراف جنسی

نظریه های شخصیت :مروری بر روان شناسی وجودی - آلپورت- مک کری و کاستا- نظریه های عاملی زیستی آیزنک- باس

نظریه های روان درمانی:رفتار درمانی- درمان شناختی رفتاری- واقعیت درمانی- درمان فمنیستی

روانشناسی بالینی: سایر مداخالت بالینی- تحقیق درباره مداخله بالینی- کودک

نظریه های رشد: لورا برک: رشد جسمانی نوجوانی -  رشد هیجانی نوجوانی- رشد جسمانی جوانی- رشد هیجانی جوانی- رشد جسمانی میانسالی

روانشناسی عمومی هیلگارد:هیلگارد 10 تا 13

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:

کالات: رفتارهای هیجانی- زیست شناسی یادگیری

نوروسایکولوژِی :هسته های قایده ای مغز، مخچه، ساقه مغز، نخاع، دستگاه عصبی محیطی

ارزیابی روانشناختی: مارنات: فصل 9- 10- 13-15

اتمر: گامهای پنج گانه- پنج مرحله و چهار جز- بیمار مشکل

 آمار: مفهوم آمار بیان و توزیع شاخص های مرکزی و پراکندگی احتمالات توزیع نرمال
روش تحقيق: کلیات روش تحقیق – نمونه و روش های نمونه گیری

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون سوم
99/12/01

آسیب شناسی:اختلالات کنترل تکانه و سلوک - اختلالات اعتیادی و مواد- اختلالات عصبی شناختی- اختلالات شخصیت

نظریه های شخصیت:اسکینر- بندورا- راترومیشل- جرج کلی-  سالیوان

نظریه های روان درمانی:رویکرد پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر -  یکپارچه نگر به کار بردن با استن

روانشناسی بالینی: روان شناسی سلامت- عصب نگر- قانونی- مسایل حرفه ای در روان شناسی

نظریه های رشد: لورا برک: رشد هیجانی در میانسالی- رشد جسمانی در پیری - رشد هیجانی در پیری- مرگ و مردن

روانشناسی عمومی هیلگارد:هیلگارد فصل 14 تا 18

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:

کالات: کارکرد های شناختی -  اختلال های روان شناختی

نوروسایکولوژِی :دستگاه حرکتی، دستگاه حسی، حافظه، خواب، بیماری های نورولوژِیک

ارزیابی روانشناختی: مارنات: فصل 11- 12-14-16

اتمر: مصاحبه برای اختلالات خاص و اختلالات شخصیت

آمار: برآورد آزمون فرضیه آنالیز واریانس رگرسیون و همبستگی
روش تحقیق: جمع آوری داده ها – روش های جمع آوری اطلاعات– اعتبار و روایی اندازه ها

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم