رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
 
 
روانشناسی بالینی
 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد روانشناسی بالینی سال 1400-1399 

روش تحقیق: علم و روشهای علمی-تحقیق و مفاهیم اساسی آن-انتخاب مسئله و بیان فرضیه
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: مباحث کلی- خواب و بیداری- تنظیم درونی
روانشناسی عمومی: ماهیت روانشناسی-مبانی زیست شناختی-رشد روانی-فرایندهای حسی- ادراک
روانشناسی رشد:  تاریخچه، نظریه و راهبردهای پژوهشی-مبانی زیستی و محیطی- رشد پیش از تولد، تولد و نوزاد-رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی- رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی
نظریه های شخصیت:  درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید(روانکاوی)-  آدلر(روان شناسی فردنگر)-یونگ(روان شناسی تحلیلی)-کلین(نظریه روابط شیء )
روان درمانی:  مقدمه-فرد عادی و متخصص بالینی-مسایل اخلاقی در کاربست مشاوره- نظریه روانکاوی
روانشناسی بالینی: روان شناسی بالینی چیست؟-گذشته و حال روان شناسی بالینی-ویژگی های اصلی سنجش بالینی-مصاحبه و مشاهده در روان شناسی بالینی
آسیب شناسی:  دلیریوم (روان آشفتگی)، زوال عقل (دمانس)، اختلالات شناختی و نسیانی- جنبه های عصبی-روانی عفونت ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS). - اسکیزوفرنی- سایر اختلالات سایکوتیک (روانپریشانه )
ارزیابی روانشناختی:  مقدمه-بافت سنجش بالینی-مصاحبه سنجشی-سنجش رفتاری
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

روش تحقیق: جامعه و نمونه-تحقیق زمینه‌‌یابی-روش شناسی
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک: رفتارهای تولید مثل- رفتارهای هیجانی
روانشناسی عمومی: هشیاری-یادگیری و شرطی سازی-حافظه- زبان و ارتباط-انگیزه‌های بنیادی
روانشناسی رشد:  رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی-رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی- رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی- رشد جسمانی و شناختی در اواسط کودکی- رشد هیجانی و اجتماعی در اواسط کودکی
نظریه های شخصیت:  هورنای(نظریه روان کاوی اجتماعی)-فروم(روان کاوی انسان گرا)- اریکسون( پسافرویدی)- مزلو (نظریه کل نگر)-پویشی-می( روان شناسی وجودی )
روان درمانی: درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فردمدار
روانشناسی بالینی: آزمون گیری در روان شناسی بالینی-ویژگی های اساسی مداخلات بالینی-روان درمانی های روانپویشی و انسانگرا
آسیب شناسی: اختلالات خلقی-اختلالات اضطرابی- اختلالات شبه جسمی-سندرم خستگی مزمن و ضعف اعصاب- اختلالات ساختگی
ارزیابی روانشناختی: مقیاس های هوشی وکسلر-مقیاس های حافظه وکسلر-پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

آمار: مفهوم آمار-بیان و توزیع-شاخص های مرکزی و پراکندگی –احتمالات-توزیع نرمال
روش تحقیق: تحقیق آزمایشی-آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها-پژوهش تاریخی
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:  زیست شناسی یادگیری و حافظه- کارکردهای شناختی
روانشناسی عمومی: هیجان- تفاوتهای فردی-شخصیت-فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار- روانشناسی نابهنجاری
روانشناسی رشد:  رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی-رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی- رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی (جوانی) -رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل بزرگسالی (جوانی) - رشد جسمانی و شناختی در میانسالی
نظریه های شخصیت:  آلپورت / روان شناسی فردی- کتل و آیزنک- نظریه صفت و عاملی- راجرز/  نظریه مردمدار-  اسکینر- تحلیل رفتاری
روان درمانی: درمان گشتالتی-رفتار درمانی- درمان شناختی- رفتاری- واقعیت درمانی
روانشناسی بالینی: روان درمانی های رفتاری و شناختی- رفتاری-سایر مداخلات بالینی-تحقیق درباره مداخله بالینی-روان شناسی بالینی کودک
آسیب شناسی:  اختلالات تجزیه ای-رفتارها و تمایلات جنسی انسان- اختلالات هویت جنسی- اختلالات خوردن- خواب طبیعی  و اختلالات خواب
ارزیابی روانشناختی:  پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون- پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) - آزمون رورشاخ-آزمون اندریافت موضوع
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

آمار: برآورد-آزمون فرضیه و روشهای مختلف آن -رگرسیون و همبستگی
روش تحقیق: تحقیق پس رویدادی-تحقیق کیفی-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده
کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:  اختلال های روان شناختی- درمانهای زیست شناختی
روانشناسی عمومی: روش های درمان-شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی-تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی- روش های آمار و اندازه گیری
روانشناسی رشد: رشد هیجانی و اجتماعی در میانسالی-رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی (پیری) -رشد هیجانی و اجتماعی در اواخر بزرگسالی (پیری) -مرگ، مردن و داغدیدگی
نظریه های شخصیت: بندورا / نظریه اجتماعی-شناختی- راتر و والتر میشل / نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی- کِلي / روان شناسی سازه های شخصی-سالیوان- نظریه میان فردی
روان درمانی:  درمان فمینیستی- رویکردهای پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر
روانشناسی بالینی: روان شناسی سلامتی-روان شناسی بالینی عصب نگر-روان شناسی قانونی-مسائل حرفه ای در روان شناسی بالینی
آسیب شناسی:  اختلالات کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند- اختلالات انطباق- اختلالات شخصیت-طب روان تنی-ضمیمه -DSM
ارزیابی روانشناختی: نقاشی های فرافکنی-ابزارهای کوتاه برای برنامه ریزی ، نظارت بر درمان و سنجش پیامد- غربالگری و سنجش آسیب عصبی- روانی (نورو پسیکولوژی) - سنجش روانی و برنامه ریزی درمان
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

آزمونهای آزمایشی کشوری موسسه علوم وفنون معین به منظور سنجش آموخته های داوطلبان و آشنایی آنها با شیوه و نوع سوالات آزمون بصورت حضوری برگزار می گردد . این آزمونها 8 مرحله بوده که 4مرحله آن بصورت بودجه بندی شده میباشد و 4مرحله جامع تعداد سئوالات هر آزمون 160 سئوال بوده که 120 سئوال تخصصی و40 سئوال از سئوالات زبان عمومی میباشد.برای متقاضیانی که درشهرستانها حضور دارند نیز امکان بهره مندی از این آزمونها درنمایندگیهای این موسسه در مراکز استانها وشهرستانها میباشد . پس از برگزاری آزمونها کارنامه کشوری آزمون صادر ودانشجو میتواند خودرا با تعدادزیادی ازداوطلبین دیگر درجامعه آماري بالا مقایسه کند .
دانشجوي گرامي
تاثير آزمونهاي طبقه بندي شده  و مطالعه درس مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده توسط مشاوران تخصصي هر رشته ، كمتر از كلاس هاي آمادگي نمي باشد. در اين راستا مؤسسه علوم و فنون معين برگزار كننده آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد در سال 1390 در بيش از 30 رشته امتحاني و در 8 مرحله مطابق جدول زير آزمون برگزار مي كند:

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6

1400/02/31

آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7

1400/03/14

آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8

1400/03/28

آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 •  داوطلبان مي توانند به دو شيوه حضوري و مكاتبه اي در آزمون ها شركت كرده و كارنامه تحليلي دريافت كنند. مشاوران تخصصي تا زمان برگزاري آزمون سراسري با شركت كنندگان آزمون هاي آزمايشي در تماس بوده و بر اساس كارنامه تحليلي، راهكارهايي را جهت پيشرفت درسي آنها ارائه مي كنند.
 •  ميزان دشواري سوالات آزمون هاي آزمايشي به صورت استاندارد و در سطح آزمون هاي سراسري مي باشد.
 •  دفترچه پاسخنامه تشريحي آزمون هاي آزمايشي يه صورت استاندارد و در سطح آزمون هاي سراسري مي باشد.
 •  دفترچه پاسخنامه تشريحي آزمون ها پس از هر آزمون در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.
 •  كارنامه تحليلي آزمون ها علاوه بر درصد و تراز دروس ، شامل بیشترین درصد و میانگین نمرات می باشد.
 •  مشاوران تخصصي  هر رشته براي هر يك از شركت كنندگان آزمون يك پرونده تشكيل داده كه در آن ميزان پيشرفت نمرات دانشجويان در آزمون را ثبت كرده و با بررسي آن ها به ارائه راهكارهايي جهت رسيدن به ميزان آمادگي لازم براي آزمون سراسري مي پردازند.
 •  شركت كنندگان آزمون هاي آزمايشي مي توانند با مشاوران تخصصي رشته خود به صورت حضوري ، تلفني، در تماس باشند.
 •  داوطلبان كه به صورت مكاتبه اي در آزمون  شركت مي كنند مي توانند بدون مراجعه به دفتر مركزي و دفاتر برگزاري آزمونها در منزل پس از تكميل پاسخبرگ آزمون وارد سايت مؤسسه شده و كليه سؤالات را وارد نمايند تا كارنامه آنها صادر شود.

دانشجوي گرامي لطفاً به نكات ذيل  توجه فرمائيد:

 •  آزمون ها راس ساعت اعلام شده برگزار مي گردد لذا حداقل نيم ساعت قبل از شروع آزمون ها در محل برگزاري حضور داشته باشيد.
 •  براي ورود به حوزه هاي آزمون رعايت شئونات اسلامي الزامي مي باشد (پوشش خواهران مطابق پوشش مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي است.)
 •  جهت دريافت كارنامه فقط به سايت مؤسسه مراجعه نماييد.
 •  در صورت وجود هر گونه اشكال در تصحيح كارنامه، لطفا با ذكر مورد، كارنامه را حداكثر تا دوشنبه بعد از هر آزمون به بخش روابط عمومي تحويل دهيد. بخش آزمون سه شنبه بعد از هر آزمون از ساعت 9 صبح الي 18 بعد از ظهر پاسخگوي اعتراضات شماست. خواهشمنديم براي دريافت كارنامه بررسي شده فقط در زمان اعلام شده مراجعه نمائيد.
 •  غيبت بيش از دو جلسه در آزمونها مي تواند باعث حذف شما از ليست آزمون شود.
 •  داوطلباني كه به صورت مكاتبه اي شركت مي كنند همزمان با برگزاري آزمونها و تا قبل از اتمام برگزاري آزمون پاسخبرگ آزمون را كه از طريق سايت تكميل نموده اند وقت دارند ارسال نمايند.
 •  همراه داشتن گوشي همراه اكيداً ممنوع مي باشد و يا بايد در جلسه خاموش باشد.
 • ثبت نام شما در آزمونهاي آزمايشي به منزله آگاهي و پذيرفتن تمامي شرايط و مقررات مؤسسه آموزشي علوم و فنون معين مي باشد.

مراکز علمی آموزشی که در تهران و سایر مراکز استانها، بصورت مستقیم و یا مجموعه های وابسته همکاری نموده اند جهت تسهیل بهتر آماده ارائه خدمات به شما میباشند.
نشاني محل برگزاري آزمون ها در دفتر مركزي:
دفتر مرکزی : تهران بالاتر ازمیدان ولیعصر بعد از زرتشت کوی پزشک پور شماره 12 ساختمان معین
شماره تماس: 88915840
دورنگار :88802153
Site : www .mui .ir
Email : mo@mui .ir
نشاني محل برگزاري آزمون ها در مراكز آزمون در شهرهاي مختلف: (جهت اطلاع  لطفاً به سايت مؤسسه مراجعه فرماييد)