رشته کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

 

 

 

 

 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 
سلامت سالمندی
 

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشدسلامت سالمندی سال 1400-1399

فيزيولوژي : فیزیولوژی سلول- گردش خون

کلیات بهداشت :انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، علوم اجتماعی و پزشکی، ارتباط برای آموزش بهداشت، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت های بهداشتی جامعه، بهداشت بین الملل، ایمن سازی، تغذیه با شیر مادر

 

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

فيزيولوژي : گوارش -دستگاه تنفس
کلیات بهداشت  :مراقبت های دوران بارداری، مراقبت از کودکان، رشد و نمو در کودکان، بیماری های واگیر و بومی، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، بهداشت سالمندی، ازدواج، بهداشت قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیکی، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک، دفع بهداشتی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، ناقلین بیماری و روش مبارزه با آن، حوادث و کنترل آن
جامعه شناسی سالمندی

آمار:
فصل های آمار توصیفی-توزیع فراوانی و نمودارها-اندازه های گرایش مرکزی-شاخصهای پراکندگی- نمره های استاندارد-منحنی نرمال


روش تحقیق:

علم و روش علمی-تحقیق و مفاهیم اساس آن –انتخاب مسئله و بیان فرضیه-مطالعه ی منابع مربوط-جامعه و نمونه-فصول 2تا 7 روش های تحقیق کمی و کیفی گال.


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

فيزيولوژي کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
کلیات بهداشت : اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تحلیلی، اپیدمیولوژی تجربی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی، غربالگری، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده، آمار، بهداشت سالمندان، روانشناسی سلامت
روانشناسی سالمندی

آمار:
همبستگی و رگرسیون- آمار استنباطی-آزمون های تی-آزمون های معنا دار بودن-تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه


روش تحقیق:

تحقیق زمینه یابی-تحقیق آزمایشی-آزمایش میدانی و طرح های درون درون آزمودنی ها- -فصول 8تا 12 روش های تحقیق کمی و کیفی گال

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

فيزيولوژي دستگاه عصبی
کلیات بهداشت :ایمن سازی، مبارزه با بیماریها، ویژگی های نوزاد سالم، نوزاد آسیب پذیر، برنامه کشوری مراقبت از نوزادان، جمعیت شناسی پزشکی، بهداشت سالمندان، اعتیاد

آمار:
طرح بلوکی-تحلیل واریانس - مقایسه چندگانه میانگین- طرح عاملی- آزمون فرضیه- رگرسیون چند متغیره- آزمون خی دو


روش تحقیق:

پژوهش های تاریخی -پژوهش در عمل-تحقیق کیفی-تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده فصول 13 تا 18 گال

مبانی تغذیه(اختیاری)

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

*** توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این درس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم