رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
سم شناسی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال قبل:127 نام رشته:سم شناسی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مورتیمر
45
استاد احمدی
شیمی عمومی
lehninger,devlin
45
استاد شیرعلی
بیوشیمی
امین- هیئت مولفان
30
استاد نورآبادی
زیست شناسی عمومي
اصول سم شناسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 استاد پاکدل سم شناسی و داروشناسی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد سم شناسی سال 99-98

فارماکولوژی : فصل اول،مقدمه
سم شناسی:اصول سم شناسی فصل2
بيوشيمي :آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
شیمی عمومی: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن-آلکانها- الکن ها
زیست شناسی عمومی: سلول- بافت ها، دستگاه ها، اندام ها
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
98/9/29   

فارماکولوژی :فصل دوم، رسپتورهای دارویی و فارماکودینامیک
سم شناسی: فصل سوم ارزیابی خطر
بيوشيمي : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب
شیمی عمومی: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها-آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
زیست شناسی عمومی: تغذيه – ماكرومولكول ها و تقسيم سلولي
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
98/10/27

 بیوشیمی: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص
 شیمی عمومی: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي- اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
زیست شناسی عمومی: وراثت- توليد مثل
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
98/11/25


بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
شیمی عمومی: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي-فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
زیست شناسی عمومی: رده بندي موجودات زنده

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
98/12/23  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

98/09/29

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

98/10/27

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

98/11/25

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

98/12/23

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

99/01/22

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

99/02/19

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

99/03/23

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

99/04/13

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)