رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
ژنتیک انسانی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:693 نام رشته:ژنتیک انسانی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
امری- هزاره سوم 60
خانم افشاری
ژنتيک
مجدوشریعت زاده وصالحی
15
خانم افشاری
زیست سلولی
lehninger,devlin,stryer
30
دکتر شیرعلی
بیوشیمی
- لودیش-مجدوشریعت زاده 15
خانم افشاری
زیست مولکولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد ژنتیک انسانی سال 1400-1399 

بیوشیمی:آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول و نقل و انتقالات سلولی-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- غشا و اسکلت سلولی- ریبوزوم ها-هسته و سازماندهی کروموزوم

ژنتیک: مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوژی مولکولی-اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﺟﺮﻣﻲ-تهیه DNAپلاسمیدی-تصویربرداری پزشکی-برخی از آنزیم ها و واژه های ضروری در فرایند RNAi -حيوانات ترانس ژنيك-تشخيص حيوانات ترانس ژنتيك-ایجاد و غربالگری یک مخزن ژنی-الکتروپوراسیون

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

بیوشیمی:   انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-

زیست شناسی سلولی و مولکولی:چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی

ژنتیک:سیتوژنتیک-الگوهای شجره نامه ای مندلی-وقوع قبل از موعد مقرر-پلی مورفیسم-سندروم راسل – سیلور (Russell-Silver Syndrome) -تجزیه و تحلیل پیوستگی و صفات چند عاملی-اسکیزوفرنی-ژنتیک نمو و تکوین-فرضیه لیون ((Lyon hypothesis-اختلالات تک ژنی-فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis) -هیپرکلسترولمی خانوادگی (FH) -هموگلوبین و بیماری های آن-ناهنجاری های هموگلوبین-فارماکوژنتیک-اکوژنتیک-مشاوره ژنتیک-ناهنجاری ها

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

بیوشیمی:  بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و مسیرهای سیگنالینگ سلولی

ژنتیک:ژنتیک بیوشیمیایی-پورفیری های کبدی-ژنتیک مولکولی-ساختار كروماتين فشرده-فرايند رونويسي در پروكاريوتها
تنظیم بیان ژن-نقش زير واحدهاي ريبوزومي-ساختار پروتئین

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زیست شناسی سلولی و مولکولی:تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

ژنتیک: ژنتیک ایمنی -شباهت ها و تفاوت های مولکولی کلاس II , I مولکول MHC -گروه های خونی-ژنتیک جمعیت
عوامل تأثیر گذار بر فراوانی آللها و تعادل هاردی – واینبرگ-سازش (Fitness) -ژنتیک سرطان-شناسائی انکوژن، توسط روشDNA Transfection -تاثیر حذف فسفاتاز PTEN در تومورهای انسانی-رتینوبلاستوما Retinoblastoma -تومور ویلمز Wilms Tumor

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم