.: رشته دکتری تخصصی سم شناسی:.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته سم شناسی  
 

 

 

سم شناسی:
هدف
هدف گروه سم شناسی داروشناسی، ارتقا و پایداری جایگاه دانشگاهی ملی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه آموزش و پژوهش های علمی پایه و بالینی در سم شناسی و داروشناسی است.
 اهداف کلی
1- ارتقای حوزه دانش داروشناسی و سم شناسی.
2- دستیابی به نیازهای جامعه از راه انجام پژوهش.
3- بالا بردن موقعیت دانشگاه در زمینه های مورد تحقیق در داروشناسی و سم شناسی.
4- آموزش محققین در زمینه های مختلف داروشناسی و سم شناسی. 


 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health