.: موسسه علوم و فنون معین :.
CPR طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري 1. علل ايست قلبي رانام ببرد. 2. علائم ايست قلبي رابيان كند. 3. علائم ايست تنفسي رانام ببرد. 4. علائم ايست قلبي تنفسي راذكركند. 5. احياء قلبي ريوي رابطور صحيح انجام دهد. 6. اقدامات لازم درBCLSراليست كند. 7. اقدامات لازم درACLSراشرح دهد. 8. كاربرد صحيح دستگاه الكتروشوك رادرCPRذكرنمايد. 9. موارد استفاده از داروهاي مختلف CPR رابيان كند. 10. عوارض CPRوروش هاي پيشگيري ازآن راشرح دهد. 11. مراقبت هاي پس ازCPRموفق راذكركند.
فهرست محتوا
آشنايي با برنامه ها ومقررات-پيش آزمون تئوري وعملي-دانستني هاي اوليه احياد(تاريخچه-تعريف-زمان طلايي-علل آغاز .C.P.R مراحل احياي قلبي تنفسي اقدامات پايه حفظ حيات تمرين گروهي بر روي مولاژ علائم موفقيت احياي پايه قلبي تنفسي – علل عدم موفقيت احياء – شرايط ختم C.P.R – عوارض C.P.R اقدامات پيشرفته حفظ حيات – روش هاي باز كردن راه هوايي تمرين گروهي بر روي مولاژ الكترو شوك – پيس ميكر دارو درماني – محاسبات دارويي اقدامات دراز مدت حفظ حيات (اقدامات نگاهدارنده پس از عمليات احياء – ارزشيابي نتايج وپيامدها) آزمون تئوري – آزمون عملي بر روي مولاژ
   
 
  Test cable channels Graduate Department of Health