.: موسسه علوم و فنون معین :.
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت CT-Scan-MRI
اهداف ويژه رفتاري 1. به اصول و مراحل مديريت آشنا باشد . 2. با برنامه‌ريزيهاي اجرايي و سازمان‌دهي منابع اشراف کامل داشته باشد. 3. نحوه بودجه‌بندي در پروسه کاري راقبل ازاجرابداند . 4. به ابزار نظارتي و كنترل روند اجراي طرح آشنايي کامل داشته باشد . 5. نحوه ارزشيابي طرح اجرا شده رابداند . 6. ـ فرآيند مديريت خدمات پرستاري رابداند . 7. با سازمان و تشكيلات خدمات پرستاري در سطوح مختلف آشناباشد . 8. به اهميت نقش مديريت پرستاري در ارائه خدمات پرستاري آشناباشد . 9. از اصول و مراحل تصميم‌گيري در سطوح مختلف مديريت و رهبري پرستاري اطلاع کامل داشته باشد . 10. به برنامه‌ريزي با توجه به نياز بيماران، كاركنان، واحد مربوطه اشراف کامل داشته باشد 11. از قوانين و مقررات بهداشتي و درماني اطلاع داشته باشد . 12. با مديريت خدمات پرستاري و مسئوليتهاي آموزشي آشنايي کامل داشته باشد .
فهرست محتوا
• تعريف، نظريه‌ها،‌ مفاهيم، اصول و مراحل مديريت • ـ برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، نظارت، كنترل • ـ فرآيند مديريت خدمات پرستاري (توجه به مراحل آن در جهت حل مشكلات موجود). • ـ تقسيمات بيمارستاني و سازمان تشكيلات مراكز بهداشتي درماني • ـ سازمان و تشكيلات خدمات پرستاري در سطوح مختلف. • ـ نقش مديريت پرستاري در ارائه خدمات پرستاري. • ـ تعريف رهبر و انواع آن. • ـ اصول و مراحل تصميم‌گيري در سطوح مختلف مديريت و رهبري پرستاري. • ـ سرپرستاري (برنامه‌ريزي با توجه به نياز بيماران، كاركنان، واحد مربوطه، سازمان‌دهي، هدايت و كنترل) • ـ ارزشيابي در مديريت پرستاري (كاركنان، توجه از بيماران، محيط فيزيكي). • ـ قوانين و مقررات بهداشتي و درماني (قوانين استخدامي كاركنان، شرح وظايف بيمارستاني). • ـ بودجه‌بندي در مديريت پرستاري • ـ مديريت خدمات پرستاري و مسئوليتهاي آموزشي (برنامه‌ريزي بر حسب نياز آموزش حين خدمت، نظارت و آموزش).
   
 
  Test cable channels Graduate Department of Health