.: آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت_ ekg
EKG طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت
اهداف ويژه رفتاري: در پايان دوره از فراگيران انتظار مي رود: 1-باروش معاينه فيزيكي وگرفتن شرح حال از مددجويان آشنا گردند. 2-آناتومي وفيزيولوژي عروق كرونر وسيستم هدايتي قلب راتوضيح دهند. 3-اصول الكتروفيزيولوژي و الكتروكارديوگرافي راتعريف نمايند. 4-ريتم ،ضربان ومحور قلب رابر روي نوار EKGتعيين نمايند. 5-مكانيسم هاي بروز ديس ريتمي هاي قلبي را بيان نمايند. 6-ديس ريتمي هاي گرهSAرا تشخيص دهند. 7-ديس ريتمي هاي عضله دهليزي را تشخيص دهند. 8-ديس ريتمي هاي گره AV(نودال)راتشخيص دهند. 9- ديس ريتمي هاي عضله بطني را تشخيص دهند. 10- ديس ريتمي هاي سيستم هدايتي را تشخيص دهند. 11-روشهاي درماني ديس ريتمي هاي قلبي را بشناسند. 12-انواع انفاركتوس ميوكارد رابرروي نوار EKGتميز دهند. 13-روش هاي درماني انفاركتوس ميوكارد را بشناسند. 14-يك موردپم فلت آموزش به بيماران بيماريهاي عروق كرونر ارائه دهند.
روش معاينه فيزيكي وگرفتن شرح حال از بيمار مروري بر آناتومي،فيزيولوژي ، اصول الكتروكارديوگرافي،روش كار با دستگاه الكترو امواج،كمپلكس واشتقاقهاي قلبي تعيين ريتم،ضربان ومحور قلب،تمرين نوارهاي الكتروكاريوگرام، اصول الكتروكارديوگرافي ديس ريتمي هاي قلبي ،ديس ريتمي هاي ناشي از گره سينوسي دهليزي ديس ريتمي هاي ناشي از عضله دهليزي ، ديس ريتمي هاي پيوندگاهي ضربه زود رس بطني ،تاكيكاردي،فلوتر وفيبريلاسيون بطني .ايست قلبي بلو كهاي قلبي ، دستگاههاي مورد استفاده در CCU داروهاي مورد استفاده در CCU انفاركتوس ميوكارد ، علايم الكتروكارديوگرافيك انفاركتوس ميوكارد براساس زمان ومحل وقوع درمان ومراقبت از بيماران درCCUبر اساس فرآيند پرستاري ، آموزش به بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد در زمان بستري وپس از ترخيص
   
 
  Test cable channels Graduate Department of Health